Vacature Procesregisseur doorontwikkeling NEO-samenwerking

  • Vakgebied: Manager, Management, Interim manager
  • Soort dienstverband: Tijdelijk
  • Aantal uur: 32-40 uur per week
  • Salarisindicatie: n.t.b.
  • Werkervaring: Ervaren
  • Plaatsingsdatum: 12 mei 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Inleiding
In 2015 is het NEO-samenwerkingsproces gestart. De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek zagen de voordelen en mogelijkheden om gezamenlijk bestuurlijk en ambtelijk op te trekken. Het doel van deze samenwerking is voordelen te behalen op de 4 K’s  (kwetsbaarheidsbeperking, kwaliteitsontwikkeling, kostenbeheersing en kansenvergroting voor medewerkers).
Hoewel er inmiddels op heel veel onderwerpen in NEO-verband succesvol wordt samengewerkt, is er ook een groot aantal thema’s waarop de samenwerking (nog) niet of nauwelijks van de grond is gekomen. Dit gegeven, en het feit dat de destijds gekozen samenwerkingsstructuur en -aanpak in de praktijk niet altijd even effectief (meer) blijken, vragen om een nadere bezinning op het vervolg van het samenwerkingsproces. 
In maart 2018 werd als stip op de horizon gezet: ‘In 2022 is NEO een aantoonbaar effectieve, alle relevante gemeentelijke taakonderdelen omvattende en goed geregisseerde netwerksamenwerking die waar nodig op onderdelen versterkt is met functionele eenheden bijvoorbeeld volgens het gastheermodel.’ 
 
Samenwerkingsonderwerpen
Begin 2019 is geïnventariseerd op welke onderwerpen samenwerking het meest wenselijk en / of het meest kansrijk is (geredeneerd vanuit de 4K’s). Bij de selectie aan de hand van het criterium “wenselijk” is vooral gekeken naar het belang voor de NEO-samenwerking als geheel en wat betreft het criterium “kansrijk” vooral naar de tot op heden opgedane ervaringen en geboekte samenwerkingsresultaten. 
Als meest wenselijke en /of kansrijke samenwerkingsonderwerpen zijn genoemd:
– belastingen / WOZ
– BOA’s
– salarisadministratie
– uitkeringsadministratie (nader te begrenzen)
– afval
– juridische kwaliteitszorg
– interne controle
– verkeer
– inkoop
 
De NEO-samenwerking op deze onderwerpen zal in 2019 en 2020 extra aandacht krijgen.  Dit betekent dat voor deze onderwerpen de regie op de samenwerking wordt geïntensiveerd en scherper wordt gestuurd op te bereiken resultaten.
Voor elk van de genoemde onderwerpen wordt in samenspraak met de betrokken medewerkers, leidinggevenden en het Samenwerkingsplatform (SWP), onderzocht welke vorm en welk niveau van samenwerking het meest adequaat is en het meeste rendement oplevert in termen van de 4 K’s. Ook wordt voor elk van deze onderwerpen onderzocht welke gemeenten in de samenwerking kunnen participeren. Naast de NEO-gemeenten kunnen dat ook andere gemeenten zijn, waarbij we met name denken aan de gemeenten Hattem en Putten.* 
 
Om te bevorderen dat het onderzoek voor alle onderwerpen op transparante, uniforme en zo objectief mogelijke wijze gebeurt, zal dit onderzoek worden begeleid door een procesregisseur.
 
 
De rol van de procesregisseur
De procesregisseur heeft de algehele regie over het onderzoek naar de voor elk van de negen speerpuntonderwerpen meest passende vorm en het meest effectieve niveau van samenwerking en brengt in samenspraak met alle betrokkenen hierover advies uit. 
 
De procesregisseur:
– Levert een rapport op met per onderwerp een gemotiveerd advies over:
– de met de samenwerking te bereiken resultaten en doelen in termen van de 4 K’s;
– welke vorm en welk niveau van samenwerking het meest adequaat is en het meeste rendement oplevert in termen van de 4 K’s.;
– welke gemeenten in de samenwerking participeren, waarbij uitgangspunt is dat het participatieniveau van alle deelnemende gemeenten hetzelfde is;
– wat bij deze samenwerking de kansen en bedreigingen zijn.
– Zorgt ervoor dat het eindrapport per 1 oktober 2019 (streefdatum) gereed is.
– Levert bij het eindrapport tevens een communicatieplan.
– Zorgt ervoor dat als voor een bepaald onderwerp wordt geadviseerd te komen tot een functionele eenheid, een businesscase wordt geleverd, waarin de kosten en opbrengsten van de operatie objectief in beeld worden gebracht en een advies wordt gegeven welke gemeente voor het onderwerp gastheer kan zijn.
– Bewaakt dat bij elk onderwerp wordt ingegaan op de mate waarin ICT een randvoorwaarde is voor een adequate samenwerking en hoe aan deze randvoorwaarde kan worden voldaan.
– Zorgt er voor dat bij elk geadviseerd scenario wordt voldaan aan de randvoorwaarde dat elke gemeente haar beleidsvrijheid behoudt en dat lokale inbreng in beleid en uitvoering is gegarandeerd.
– Zorgt ervoor dat bij elk onderwerp alle stakeholders hun inbreng kunnen leveren.
– Is veelvuldig in contact met ambtelijke en bestuurlijke stakeholders.
– Heeft een onafhankelijke rol ten opzichte van de drie gemeenten, staat boven de partijen en bewaakt gelijkwaardigheid in de gesprekken.
– Bewaakt de kwaliteit en objectiviteit van het adviesproces.
– Brengt weerstanden en barrières in beeld en adviseert over het wegnemen daarvan.  
 
Het adviesrapport gaat via SWP, NEO-secretarissen, NEO-bestuurders naar de drie colleges ter besluitvorming. De ondernemingsraad zal om advies worden gevraagd.

Functie-eisen

– Afgeronde WO-opleiding
– Minimaal 2 jaar aantoonbare, actuele kennis en ervaring met verandermanagement in een politiek-bestuurlijk gevoelige context.
– Minimaal 3 jaar kennis en ervaring in de rol van procesregisseur, bij voorkeur in een gemeentelijke organisatie;
– Ervaring op het terrein van integrale beleidsontwikkeling en bestuurlijke beleidsadvisering.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg

Direct reageren op deze vacature

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Eindig niet onderop de stapel! Een opvallend cv verhoogd uw kans op een sollicitatiegesprek met 43%. Maak voor slechts 4,95 een prachtig cv met EasyCV!
  • Geen cv bij de hand? Mail de vacature naar uzelf en solliciteer later!